Thứ tư , 16-05-2018

KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2018. BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC AN NINH CHÍNH TRỊ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày 16 tháng 5 năm 2018 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM biểu dương, khen thưởng giáo viên  đạt thành tích tốt trong Hội giảng cấp trường năm 2018. Báo cáo về công tác an ninh chính trị và an toàn giao thông.

Một số hình ảnh: