Thứ tư , 06-07-2016

Tầm nhìn và các giá trị

- Sứ mạng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

           Chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

           Kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp cho xã hội.

-Tầm nhìn

Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập của đất nước.

 - Giá trị cốt lõi

           Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cối lõi: Nhân văn, sáng tạo, thân thiện, bền vững trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh sinh viên (HSSV), kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.