Thứ tư , 04-01-2017

PHÒNG THIẾT BỊ - VẬT TƯ

Điện thoại cố định: 028 - 38 119 872 - Nội bộ 1: 222 - Nội bộ 2: 339

Email : lamvietdung@hcm.edu.vn 

Trưởng phòng: Thầy LÂM VIẾT DŨNG 

 

                                    

                            Thầy LÂM VIẾT DŨNG

                                TRƯỞNG PHÒNG

 

 1.  Chức năng

 -           Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư, công tác kiểm kê và thanh lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng hàng năm.

-           Tổ chức quản lý việc mua sắm tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư và tài sản khác phục vụ đào tạo trong toàn Trường.

2. Nhiệm vụ

-           Xây dựng kế hoạch công tác quản lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư của Trường, theo dõi giám sát việc mua sắm và tình hình bảo quản sử dụng tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng và vật tư ở các đơn vị;

-           Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất thường xuyên;

-           Nghiên cứuphối hợp với các đơn vị trực thuộc trường thiết kế xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm, đổi mới trang thiết bị công nghệ;

-           Chủ trì xây dựng kế hoạch và quản lý công tác sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng, … máy móc thiết bị phục vụ đào tạo;

-           Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo các dự án và theo các đề tài NCKH;

-           Tổng hợp, báo cáo, tư vấn về tình hình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị trong Trường;

-           Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trang thiết bị của Trường;

-           Quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư, hóa chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường;

-           Hướng dẫn và chỉ đạo việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Tổ chức kiểm tra, lập sổ sách kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;

-           Phối hợp thực hiện việc khấu hao trang thiết bị, vật tư theo quy định của cấp trên. Ðề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản, vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng;

-           Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính - Tổng hợp tham mưu cho Hiệu trưởng việc soạn thảo Quy định về bảo hộ lao động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

-           Phối hợp với phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên tham mưu cho Hiệu trưởng việc  soạn thảo Quy định và trang bị bảo hộ lao động cho HSSV theo quy định;

-           Tổng hợp đề nghị của các đơn vị, thực hiện trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định.

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tin Nỗi bật