Thứ hai , 09-01-2017

ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG

1. BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

 • Mẫu 1: Phiếu đăng ký đề tài  KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 2: Phiếu Thuyết minh đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 3: Bảng kê học phần ứng dụng KQ đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 4: Bảng dự trù kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 5a: Phiếu đánh giá xét duyệt thực hiện cấp Khoa/Tổ trực thuộc - Tải về
 • Mẫu 5b: Biên bản họp xét duyệt thực hiện cấp Khoa/Tổ trực thuộc - Tải về
 • Mẫu 6a: Phiếu đánh giá xét duyệt thực hiện cấp Trường - Tải về
 • Mẫu 6b: Biên bản họp xét duyệt thực hiện cấp Trường - Tải về
 • Mẫu 7: Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 8a: Hợp đồng  KHCN giữa chủ nhiệm đề tài và người cộng tác - Tải về
 • Mẫu 8b: Biên bản nghiệm thu và thanh lý HĐvới người cộng tác - Tải về
 • Mẫu 9: Báo cáo triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 10: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN Khoa Tổ trực thuộc - Tải về
 • Mẫu 11: Biên bản họp đánh giá nghiệm thu cấp Khoa Tổ trực thuộc - Tải về
 • Mẫu 12: Biên bản kiểm tra danh mục Thiết bị - Vật tư  - Tải về
 • Mẫu 13: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường - Tải về
 • Mẫu 14: Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 15: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu 16: Biên bản bàn giao tài sản cố định - Tải về
 • Mẫu 17: Bảng kê chứng từ chi tiết - Tải về
 • Mẫu bìa báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp trường - Tải về
 • Mẫu bìa Giáo trình - Tải về
 • Mẫu Lý lịch khoa học - Tải về

2. BIỂU MẪU HỘI THẢO KHOA HỌC

 • Mẫu 1: Kế hoạch tổ chức hội thảo- Tải về
 • Mẫu 2: Danh sách tham dự hội thảo - Tải về

3. BIỂU MẪU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG

 • Mẫu 1: Phiếu đăng ký SKKN cấp trường- Tải về
 • Mẫu 2: Báo cáo SKKN cấp trường- Tải về
 • Mẫu 3: Danh sách phân công chấm SKKN cấp đơn vị- Tải về
 • Mẫu 4: Phiếu chấm điểm SKKN cấp đơn vị- Tải về
 • Mẫu 5: Biên bản họp chấm điểm SKKN tại đơn vị- Tải về
 • Mẫu 6: Phiếu chấm điểm SKKN cấp Trường- Tải về
 • Mẫu 7: Tờ trình về đề nghị chấm, đánh giá SKKN cấp Trường- Tải về
 • Mẫu 8: Bảng tổng hợp SKKN cấp Trường- Tải về
 • Mẫu 9: Biên bản họp Hội đồng đánh giá SKKN cấp Trường- Tải về
 • Mẫu 10: Biên bản họp Hội đồng đánh giá SKKN CSTĐ cấp TP, cấpTQ- Tải về
 • Mẫu bìa báo cáo SKKN - Tải về