Thứ ba , 20-12-2016

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Hiệu trưởng: Thầy Phạm Hữu Lộc

1. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược phát triển trường, qui hoạch tổng thể, tổ chức - cán bộ, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, thanh tra, pháp luật, thi đua khen thưởng và kỷ luật, báo chí, phát triển chương trình, giáo trình, phát triển ngành học mới, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

3. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (công tác tổ chức), Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thiết bị - vật tư, Phòng Quản trị - Dịch vụ, Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, Tổ Thanh tra - Pháp chế, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng.

   
   

 

 

 

 Phó Hiệu trưởng: Thầy Châu Văn Bảo

 

   

 

 

   

 

Phó Hiệu trưởng: Thầy Đinh Văn Đệ

 1. Chỉ đạo các lĩnh vực: Tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm, quan hệ với các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp.

 2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tuyển sinh - Đào tạo, Các Khoa, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp.

 
   

 

   
 

 Phó Hiệu trưởng: Cô Đinh Hồng Minh

1. Chỉ đạo các lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp, chính trị tư tưởng, công tác học sinh sinh viên, quản lý ký túc xá, thư viện.

2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Trung tâm Truyền thông - Thư viện.